• 02144015628

  • 08:00 - 18:30

  • شنبه تا پنجشنبه

تشک رویال

مدل تشک

مشخصات

تضمین کیفیت

ابعاد

قیمت (ریال)

پرنس

  اسکلت فنری با فریم

   موکت ترموفلت با تراکم 1200 گرم

   رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

دو سال

80*180

3/500/000

دو سال

90*200

3/650/000

دو سال

120*200

4/450/000

دو سال

140*200

5/000/000

دو سال

160*200

5/700/000

دو سال

180*200

6/750/000

مدیکال

  اسفنج فشرده 20

   فوم پلی اتیلن

  موکت ترموفلت با تراکم 1200 گرم

  رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

سه سال

80*180

7/550/000

سه سال

90*200

7/700/000

سه سال

120*200

9/950/000

سه سال

140*200

12/750/000

سه سال

160*200

13/650/000

سه سال

180*200

15/100/000

ویولت

   اسفنج فشرده 30

   رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

 

چهار سال

80*180

8/250/000

چهار سال

90*200

8/350/000

چهار سال

120*200

11/000/000

چهار سال

140*200

13/400/000

چهار سال

160*200

15/100/000

چهار سال

180*200

16/750/000

دنلپ

   اسفنج فشرده 30

   موکت ترموفلت با تراکم 1200 گرم

   رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

 

پنج سال

80*180

8/950/000

پنج سال

90*200

9/250/000

پنج سال

120*200

12/000/000

پنج سال

140*200

15/100/000

پنج سال

160*200

16/750/000

پنج سال

180*200

18/600/000

سوپر مدیکال

    اسفنج فشرده 30

    ریباند 80

   رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

 

هفت سال

80*180

9/600/000

هفت سال

90*200

9/900/000

هفت سال

120*200

12/900/000

هفت سال

140*200

16/000/000

هفت سال

160*200

17/950/000

هفت سال

180*200

19/750/000

 

مدل تشک

مشخصات

تضمین کیفیت

ابعاد

قیمت (ریال)

آسا

   اسکلت فنری با فریم

   موکت ترموفلت با تراکم 1200 گرم

   تقویت کننده دیواره (فوم پلی اتیلن)

   رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

 

دو سال

80*180

4/500/000

دو سال

90*200

4/850/000

دو سال

120*200

6/150/000

دو سال

140*200

7/750/000

دو سال

160*200

8/650/000

دو سال

180*200

9/500/000

سیستا

 

   اسکلت فنری با فریم

   موکت ترموفلت با تراکم 1200 گرم

   فوم پلی اتیلن (1 سانتیمتر)

   تقویت کننده دیواره (فوم پلی اتیلن)

   رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

سه سال

80*180

5/100/000

سه سال

90*200

5/250/000

سه سال

120*200

6/850/000

سه سال

140*200

8/250/000

سه سال

160*200

9/500/000

سه سال

180*200

10/500/000

رزا

 

  اسکلت فنری با فریم

   موکت ترموفلت با تراکم 1200 گرم

   اسفنج فشرده  17

   تقویت کننده دیواره (فوم پلی اتیلن)

   فوم پلی اتیلن (3 سانتیمتر) لابلای فنرها جهت استحکام بیشتر تشک

   رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

چهار سال

80*180

5/650/000

چهار سال

90*200

6/000/000

چهار سال

120*200

7/800/000

چهار سال

140*200

9/500/000

چهار سال

160*200

11/200/000

چهار سال

180*200

12/200/000

یاسمین

 

   اسکلت فنری با فریم

   موکت ترموفلت با تراکم 1200 گرم

   اسفنج فشرده  20

   تقویت کننده دیواره (فوم پلی اتیلن)

   فوم پلی اتیلن (3 سانتیمتر) لابلای فنرها جهت استحکام بیشتر تشک

   رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

پنج سال

80*180

6/150/000

پنج سال

90*200

6/450/000

پنج سال

120*200

8/250/000

پنج سال

140*200

10/300/000

پنج سال

160*200

11/750/000

پنج سال

180*200

12/450/000

نفیس

   اسکلت فنری با فریم

   موکت ترموفلت با تراکم 1200 گرم

    اسفنج فشرده  20

   تقویت کننده دیواره (فوم پلی اتیلن)

   فوم پلی اتیلن (3 سانتیمتر) لابلای فنرها جهت استحکام بیشتر تشک

   رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

شش سال

80*180

7/150/000

شش سال

90*200

7/400/000

شش سال

120*200

9/500/000

شش سال

140*200

11/750/000

شش سال

160*200

13/250/000

شش سال

180*200

14/750/000

پرستیژ

   اسکلت فنری با فریم

   موکت ترموفلت با تراکم 1200 گرم

    اسفنج فشرده 20

   تقویت کننده دیواره (فوم پلی اتیلن)

   فوم پلی اتیلن (3 سانتیمتر) لابلای فنرها جهت استحکام بیشتر تشک

   رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

هفت سال

80*180

7/750/000

هفت سال

90*200

7/900/000

هفت سال

120*200

10/150/000

هفت سال

140*200

12/200/000

هفت سال

160*200

14/250/000

هفت سال

180*200

15/750/000

کلاس

   اسکلت فنری با فریم

   موکت ترموفلت با تراکم 1200 گرم

   اسفنج فشرده  20

   تقویت کننده دیواره (فوم پلی اتیلن)

   فوم پلی اتیلن (3 سانتیمتر) لابلای فنرها جهت استحکام بیشتر تشک

   رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

 

هشت سال

80*180

8/450/000

هشت سال

90*200

8/650/000

هشت سال

120*200

11/000/000

هشت سال

140*200

14/250/000

هشت سال

160*200

16/000/000

هشت سال

180*200

17/900/000