• 02144015628

  • 08:00 - 18:30

  • شنبه تا پنجشنبه

تشک رویال

مدل تشک

مشخصات

تضمین کیفیت

ابعاد

قیمت (ریال)

پرنس

  اسکلت فنری با فریم

   موکت ترموفلت با تراکم 1200 گرم

   رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

دو سال

80*180

3/800/000

دو سال

90*200

3/950/000

دو سال

120*200

4/900/000

دو سال

140*200

5/500/000

دو سال

160*200

6/250/000

دو سال

180*200

7/450/000

مدیکال

 اسفنج فشرده 20(kg/m^3 )

   فوم پلی اتیلن

  موکت ترموفلت با تراکم 1200 گرم

  رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

سه سال

80*180

8/650/000

سه سال

90*200

8/850/000

سه سال

120*200

11/450/000

سه سال

140*200

14/650/000

سه سال

160*200

13/650/000

سه سال

180*200

15/700/000

ویولت

   اسفنج فشرده  30(kg/m^3 )

   رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

 

چهار سال

80*180

9/500/000

چهار سال

90*200

9/600/000

چهار سال

120*200

12/650/000

چهار سال

140*200

15/400/000

چهار سال

160*200

17/350/000

چهار سال

180*200

19/250/000

دنلپ

   اسفنج فشرده 30(kg/m^3 )

   موکت ترموفلت با تراکم 1200 گرم

   رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

 

پنج سال

80*180

10/300/000

پنج سال

90*200

10/650/000

پنج سال

120*200

13/800/000

پنج سال

140*200

17/350/000

پنج سال

160*200

19/300/000

پنج سال

180*200

21/400/000

سوپر مدیکال

    اسفنج فشرده 30(kg/m^3 )

    ریباند 80(kg/m^3 )

   رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

 

هفت سال

80*180

11/550/000

هفت سال

90*200

11/950/000

هفت سال

120*200

15/600/000

هفت سال

140*200

19/300/000

هفت سال

160*200

21/700/000

هفت سال

180*200

23/900/000

 

مدل تشک

مشخصات

تضمین کیفیت

ابعاد

قیمت (ریال)

آسا

   اسکلت فنری با فریم

    اسفنج سبک 

   موکت ترموفلت با تراکم 1200 گرم

   تقویت کننده دیواره (فوم پلی اتیلن)

   رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

 

دو سال

80*180

4/950/000

دو سال

90*200

5/350/000

دو سال

120*200

6/750/000

دو سال

140*200

8/550/000

دو سال

160*200

9/500/000

دو سال

180*200

10/450/000

سیستا

 

   اسکلت فنری با فریم

   اسفنج 15 کیلویی ویِژه 1.5 سانت

   موکت ترموفلت با تراکم 1200 گرم

   فوم پلی اتیلن (1 سانتیمتر)

   تقویت کننده دیواره (فوم پلی اتیلن)

   رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

سه سال

80*180

5/600/000

سه سال

90*200

5/800/000

سه سال

120*200

7/550/000

سه سال

140*200

9/100/000

سه سال

160*200

10/450/000

سه سال

180*200

11/550/000

رزا

 

  اسکلت فنری با فریم

   موکت ترموفلت با تراکم 1200 گرم

   اسفنج فشرده  20(kg/m^3 )

   تقویت کننده دیواره (فوم پلی اتیلن)

   فوم پلی اتیلن (3 سانتیمتر) لابلای فنرها جهت استحکام بیشتر تشک

   رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

چهار سال

80*180

6/200/000

چهار سال

90*200

6/600/000

چهار سال

120*200

8/600/000

چهار سال

140*200

10/450/000

چهار سال

160*200

12/350/000

چهار سال

180*200

13/450/000

یاسمین

 

   اسکلت فنری با فریم

   موکت ترموفلت با تراکم 1200 گرم

   اسفنج فشرده  20(kg/m^3 )

   تقویت کننده دیواره (فوم پلی اتیلن)

   فوم پلی اتیلن (3 سانتیمتر) لابلای فنرها جهت استحکام بیشتر تشک

   رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

پنج سال

80*180

6/750/000

پنج سال

90*200

7/100/000

پنج سال

120*200

9/100/000

پنج سال

140*200

11/350/000

پنج سال

160*200

12/950/000

پنج سال

180*200

13/700/000

نفیس

   اسکلت فنری با فریم

   موکت ترموفلت با تراکم 1200 گرم

    اسفنج فشرده  20(kg/m^3 )

   تقویت کننده دیواره (فوم پلی اتیلن)

   فوم پلی اتیلن (3 سانتیمتر) لابلای فنرها جهت استحکام بیشتر تشک

   رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

شش سال

80*180

7/850/000

شش سال

90*200

8/150/000

شش سال

120*200

10/450/000

شش سال

140*200

12/950/000

شش سال

160*200

14/600/000

شش سال

180*200

16/250/000

پرستیژ

   اسکلت فنری با فریم

   موکت ترموفلت با تراکم 1200 گرم

    اسفنج فشرده 20(kg/m^3 )

   تقویت کننده دیواره (فوم پلی اتیلن)

   فوم پلی اتیلن (3 سانتیمتر) لابلای فنرها جهت استحکام بیشتر تشک

   رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

هفت سال

80*180

8/550/000

هفت سال

90*200

8/700/000

هفت سال

120*200

11/150/000

هفت سال

140*200

13/400/000

هفت سال

160*200

15/700/000

هفت سال

180*200

17/300/000

کلاس

   اسکلت فنری با فریم

   موکت ترموفلت با تراکم 1200 گرم

   اسفنج فشرده   30 (kg/m^3 )

   تقویت کننده دیواره (فوم پلی اتیلن)

   فوم پلی اتیلن (3 سانتیمتر) لابلای فنرها جهت استحکام بیشتر تشک

   رویه نقش دوزی با پارچه آنتی باکتریال، لایه ترموباند و الیاف ضد حساسیت

 

هشت سال

80*180

9/300/000

هشت سال

90*200

9/500/000

هشت سال

120*200

12/100/000

هشت سال

140*200

15/700/000

هشت سال

160*200

17/600/000

هشت سال

180*200

19/700/000

طرح تشک

مشخصات

ابعاد

قیمت (تومان)

ونوس

5سال ضمانت

 پارچه گردباف با تراکم 700 گرم ضد آلرژی و ضد باکتری

لایه اسفنج رولی فشرده 1 سانت جهت لطافت بیشتر

اسفنج فشرده 20 کیلویی

فنر بونل با فریم مقاوم 4 میلیمتر

فوم کشی دیواره ها و همچنین لا به لای فنر

   

90*200

890/000

100*200

1/000/000

120*200

1/200/000

140*200

1/520/000

160*200

1/650/000

180*200

1/850/000

آنا

7سال ضمانت

پارچه گرد باف با تراکم 700 گرم ضد آلرژی و ضد باکتری

لایه اسفنج رولی فشرده 1 سانت جهت لطافت بیشتر

اسفنج صنعتی ریباند با تراکم بالا

نمد ترموفلت به صورت دوبل با تراکم بالا

فنر بونل با فریم مقاوم 4 میلیمتر

فوم کشی دیواره ها و همچنین لابه لای فنر

اسفنج صنعتی ریباند با تراکم بالا

لایه اسفنج رولی فشرده 1 سانت جهت لطافت بیشتر

90*200

1/140/000

100*200

1/200/000

120*200

1/430/000

140*200

1/690/000

160*200

1/795/000

180*200

1/990/000

لیلیان

7 سال ضمانت

  پارچه گردباف با تراکم 700 گرم ضد آلرژی و ضد باکتری

لایه اسفنج رولی فشرده 1 سانت جهت لطافت بیشتر

تشکچه اضافه 2 سانت تهیه شده از ریباند صنعتی

پارچه ژاکارد با الیاف 150 گرم

موکت ترموفلت با تراکم بالا به صورت دوبل

فنر بونل با فریم مقاوم 4 میلیمتر

موکت ترموفلت با تراکم بالا به صورت دوبل

اسفنج صنعتی ریباند با تراکم بالا

اسفنج رولی 1 سانت

 

 90*200

1/240/000

100*200

1/320/000

120*200

1/550/000

140*200

1/760/000

160*200

1/990/000

180*200

2/280/000

ویانا

8 سال ضمانت

  پارچه گرد باف با تراکم 700 گرم ضد آلرژی و ضد باکتری

لایه اسفنج رولی فشرده 1 سانت جهت لطافت بیشتر

اسفنج فشرده 2 سانت 20 کیلویی

فنر پاکتی منفصل به همراه فریم و اسپان باند

اسفنج فشرده 20 کیلویی 2 سانت

لایه اسفنج رولی فشرده 1 سانت جهت لطافت بیشتر

 

 

90*200

1/320/000

100*200

1/450/000

120*200

1/700/000

140*200

2/000/000

160*200

2/390/000

180*200

2/590/000

تمپور

5سال ضمانت

  پارچه گردباف با تراکم 700 گرم ضد آلرژی و ضد باکتری

لایه اسفنج رولی فشرده 1 سانت جهت لطافت بیشتر

اسفنج صنعتی ریباند 18 سانت

 

90*200

1/395/000

100*200

1/640/000

120*200

1/950/000

140*200

2/240/000

160*200

2/580/000

180*200

2/800/000

کنزو

8سال ضمانت

  پارچه گردباف با تراکم 700 گرم ضد آلرژی و ضد باکتری

لایه اسفنج رولی فشرده 1 سانت جهت لطافت بیشتر 

اسفنج فشرده 20 کیلویی 2 سانت

اسفنج صنعتی ریباند با تراکم 80 کیلویی به قطر 20 سانت

اسفنج فشرده 20 کیلویی 2 سانت

لایه اسفنج رولی فشرده 1 سانت جهت لطافت بیشتر

 

90*200

1/780/000

100*200

2/100/000

120*200

2/300/000

140*200

2/800/000

160*200

3/100/000

180*200

3/580/000

طرح تشک

مشخصات

ابعاد

قیمت (تومان)

سارین

10 سال ضمانت

 فنر بونل دوبل با فریم 4 میلیمتر

موکت ترموفلت روی فنرها با تراکم بالا بصورت دوبل

اسفنج 30 کیلویی 2 سانت

ریباند 4 سانت 80 کیلویی

فوم 3 سانتی

فوم کشی دیواره ها و همچنین لا به لای فنرها جهت استحکام بیشتر تشک

رویه پارچه گرد باف با تراکم 900 گرم تنیده شده با الیاف نقره جهت جهت زیبایی و استحکام بیشتر تشک

   

90*200

1/780/000

100*200

1/950/000

120*200

2/100/000

140*200

2/710/000

160*200

2/990/000

180*200

3/290/000

اسمارت

10سال ضمانت

فنر بونل با فریم 4 میلیمتر

موکت ترموفلت با تراکم بالا به صورت دوبل

اسفنج 30 کیلو 4 سانت

ریباند 2 سانت 80 کیلو در دو طرف تشک

فوم کشی دیواره ها و همچنین لا به لای فنرها جهت استحکام بیشتر تشک

رویه پارچه گردباف با تراکم 700 گرم ضد آلرژی و ضد باکتری

اسفنج 1 سانت رولی و الیاف 300 گرم پشت پارچه جهت جلوگیری از تغییر شکل تشک، ضد عرق و ضد حساسیت

 

90*200

1/860/000

100*200

1/990/000

120*200

2/390/000

140*200

2/880/000

160*200

3/100/000

180*200

3/340/000

سرتا

10 سال ضمانت

  فنر بونل دوبل با فریم 4 میلیمتر

موکت ترموفلت با تراکم بالا بصورت دوبل

اسفنج 30 کیلویی 2 سانت

ریباند 4 سانت 80 کیلویی

فوم 3 سانت

رویه پارچه گرد باف با تراکم 700 گرم ضد آلرژی و ضد باکتری

اسفنج 1 سانت رولی و الیاف 300 گرم پشت پارچه جهت جلوگیری از تغییر شکل تشک، ضد عرق و ضد حساسیت

 

90*200

1/930/000

100*200

2/190/000

120*200

2/500/000

140*200

3/100/000

160*200

3/300/000

180*200

3/530/000

سالویا

10 سال ضمانت

  ریباند 20 سانت 80 کیلو

پد طبی به همراه ابر 30 کیلو 2سانت 

رویه پارچه گرد باف با تراکم 700 گرم ضد آلرژِی و ضد باکتری

اسفنج 1 سانت رولی و الیاف 300 گرم پشت پارچه جهت جلوگیری از تغییر شکل تشک، ضد عرق و ضد حساسیت

 

 

90*200

2/200/000

100*200

2/520/000

120*200

2/870/000

140*200

3/530/000

160*200

3/950/000

180*200

4/200/000

کامفورت

10سال ضمانت

  اسفنج 30 کیلو 20 سانت

ریباند 80 کیلو 4 سانت در دوسطح تشک

رویه پارچه گرد باف با تراکم 700 گرم ضد آلرژِی و ضد باکتری

اسفنج 1 سانت رولی و الیاف 300 گرم پشت پارچه جهت جلوگیری از تغییر شکل تشک، ضد عرق و ضد حساسیت

 

90*200

2/000/000

100*200

2/520/000

120*200

2/630/000

140*200

3/280/000

160*200

3/590/000

180*200

3/820/000

دنیز

10سال ضمانت

  فنر پاکتی منفصل با تعداد فنر بسیار متراکم همراه با فریم و اسپان باند 100 گرم

اسفنج 30 کیلویی 4 سانت در دو سطح تشک

اسفنج با تراکم بالا جهت دیواره ها از هر طرف 7 سانت جهت استحکام و طول عمر بیشتر تشک

رویه پارچه گرد باف با تراکم 700 گرم ضد آلرژی و ضد باکتری

اسفنج 1 سانت رولی و الیاف 300 گرم پشت پارچه جهت جلوگیری از تغییر شکل تشک، ضد عرق و ضد حساسیت

 

90*200

2/100/000

100*200

2/300/000

120*200

2/700/000

140*200

3/300/000

160*200

3/700/000

180*200

3/960/000

بالش

الیاف میکرو درجه یک ضد عرق و ضد حساسیت

رویه دو لایه زیپ دار با پارچه گرد باف

  70*50  95/000

محافظ تشک

  پارچه گردباف لمینت شده

ضد عرق و ضد حساسیت و ضد باکتری

ضد آب

دیواره توری، محافظ به عبور جریان هوا 

قابل شستشو

 

90*200

125/000

100*200

145/000

120*200

165/000

140*200

175/000

160*200

195/000

180*200

225/000